Begeleiding & ondersteuning

Leerlingen

Begeleiding en ondersteuning

Leraren en mentoren zijn de eerst verantwoordelijken in het bieden van begeleiding en ondersteuning aan leerlingen. Zij doen dit vanuit het team van de afdeling waar de leerling onderwijs volgt.

Als de ondersteuningsbehoefte van leerlingen de mogelijkheden van de mentoren en leraren overstijgt, kunnen de volgende personen in beeld komen: remedial teachers, persoonlijk begeleiders, vertrouwensleraren, zorgcoaches en de zorgcoördinatoren.

Ook kunnen externe begeleiders betrokken worden bij de begeleiding en ondersteuning van onze leerlingen, zoals een ambulant begeleider, de schoolmaatschappelijk werker, de schoolverpleegkundige of de jeugdarts (GGD Hart voor Brabant ), het jeugdpreventiewerk, de leerplichtambtenaar, het basisteam jeugd en gezin (BJG) en de schooladoptant (Politie Brabant Noord).

De gehele zorgstructuur op het Zwijsen College valt onder coördinatie van de zorgcoördinatoren, mevrouw E. Giesbers en mevrouw L. Bettonvil. Zij verzorgen ook de afstemming tussen interne zorg en externe zorgverleners.

Verloop en organisatie van de extra ondersteuning en begeleiding is geborgd in een aantal protocollen, zoals de meldcode huiselijk geweld, het pestprotocol, het dyslexieprotocol en het dyscalculieprotocol.

Protocollen kunnen door ouders van onze leerlingen na inloggen worden geraadpleegd.

Medewerkers

Voor goed onderwijs zijn deskundige en gemotiveerde leraren nodig. Alle leraren: starters in het onderwijs, ervaren leraren die van school veranderen en zittende leraren worden begeleid op het Zwijsen College. Speciale aandacht gaat uit naar startende leraren. Zij hebben veel kennis en vaardigheden opgedaan gedurende hun opleiding en brengen vaak enthousiasme en een frisse blik op het onderwijs en de schoolorganisatie met zich mee. Tegelijkertijd zijn startende leraren ook kwetsbaar. Ze zijn volop in ontwikkeling, beschikken beperkt over routines en ze moeten nog vaak ontdekken hoe de school reilt en zeilt en wat er van hen verwacht wordt. Een goed begeleidingsprogramma met  passende ondersteuning en een goede begeleiding (op maat) is wenselijk voor deze groep. Het Zwijsen College heeft een jarenlange traditie in de ondersteuning van die doelgroep in hun professionele ontwikkeling. Hieronder volgen enkele onderdelen hiervan.

Alle nieuwe collega’s ontvangen bij de introductie in de school een begeleidingsmap voor nieuwe leraren, waarin het begeleidingstraject een structurele plaats krijgt binnen het personeelsbeleid. We streven vanaf de eerste schooldag naar een ontwikkelingsgerichte begeleiding. Via een routekaart wordt de  begeleiding en de beoordeling tijdens het 1e jaar vormgegeven door middel van: intervisie, themabijeenkomsten, voortgangsgesprekken, lesbezoeken en portfolio-opbouw. Hierbij is een stringente rolverdeling toegepast  tussen begeleiding en beoordeling.

Doel:
·      het wegwijs maken in de school (schoolgebouw, onderwijsconcept, maar ook verwachtingen t.a.v. nieuwe collega als vakleerkracht binnen sectie, als teamlid binnen onderwijsafdeling).
·      het invoeren in het pedagogische klimaat dat de school nastreeft, de regels van de school en de achtergrond daarvan, de manier van omgaan met leerlingen, buitenschoolse activiteiten, enz.
·      het helpen invoegen in de schoolcultuur, de manieren waarop collega’s vergaderen, informatie uitwisselen, ervaringen of kennis delen (met welk probleem ga je waar naartoe?).
·      het ondersteunen bij het inbrengen van de eigen ervaringen en expertise vanuit opleiding of eerdere werkplekken. Er is dus een directe koppeling tussen ervaringen op de werkplek en leerproces geboden. Hierdoor ontstaat een combinatie van praktijkwerk en systematische reflectie (intervisie).

Bevoegde leraren met twee of minder jaren ervaring in het voortgezet onderwijs
volgen een intensiever traject, waarbij video-coaching en een aantal identityworkshops een grote rol speelt.

Indien het eerste jaar aan het Zwijsen met een voldoende beoordeling wordt afgesloten en een benoeming op het Zwijsen College kan worden gecontinueerd, worden nieuwe leraren in hun tweede Zwijsenjaar verder op maat begeleid.

Accenten in een tweede Zwijsenjaar liggen dan op de volgende aspecten:
·         zicht krijgen op persoonlijke kwaliteiten en  beroepsvaardigheden als leraar;
·         ervaringen en expertise delen met “lotgenoten” via systematische reflectie (intervisie);
·         een eerste verdiepingsslag t.b.v. POP en verbinding met BIO-gesprekken;
·         Wederzijds lesbezoek binnen team of vakgroep. 

In een derde Zwijsenjaar ligt het accent op de volgende onderdelen:
·         zicht krijgen op persoonlijke kwaliteiten, onderwijsopvattingen en motivatie als leraar;
·         ervaringen en expertise delen met “lotgenoten” via systematische reflectie (intervisie);
·         een tweede verdiepingsslag t.b.v. POP en verbinding met  BIO-gesprekken;
·         Wederzijds lesbezoek via team of vakgroep.

Met
bevoegde leraren die overstappen naar het Zwijsen College en langer dan twee jaar ervaring hebben worden individuele afspraken gemaakt over intensiteit en accenten van de begeleiding in een zogenaamd vierhoeksgesprek waarbij alle betrokken begeleiders aanwezig zijn.

Elk team heeft een leraarcoach die gespecialiseerd is in het begeleiden van collega’s.
Zittende collega’s kunnen met specifieke begeleidingsvragen op pedagogisch-didactisch terrein bij hem/haar terecht. De leraarcoach begeleidt ook collega’s. Uitgangspunten hierbij zijn de vijf rollen van de leraar en de vijf pijlers van het Zwijsenonderwijs-concept. Hij bespreekt met de leraar de voortgang en de ontwikkeling, legt sterke en zwakke punten bloot en adviseert. Hij stimuleert de gecoachte tot reflectie op het eigen leerproces. Daarbij geeft hij gevraagd, maar ook ongevraagd advies. 

Informatie is te verkrijgen via:
hvanoosteren@zwijsencollege.nl