Leerlingenraad

De leerlingenraad is ingesteld om de leerlingen zoveel mogelijk te betrekken bij (de ontwikkeling van) het onderwijs en de buitenlesactiviteiten van de school en om de belangen van de leerlingen te behartigen. De leden van de leerlingenraad worden aan het begin van het nieuwe schooljaar gekozen door de leerlingen van de diverse onderwijsafdelingen. Uit de leerlingenraad worden drie leerlingen afgevaardigd naar de medezeggenschapsraad. Ook hebben leerlingen uit de leerlingenraad zitting in de sollicitatiecommissie bij de werving en selectie van nieuwe leraren. 

In het leerlingenstatuut is een aantal rechten en plichten van de leerlingen vastgelegd om daarmee de kwaliteit van het onderwijs en van de schoolorganisatie te bevorderen.