Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad van de school, waarin de ouders/verzorgers, leerlingen en medewerkers zijn vertegenwoordigd, bewaakt en behartigt de belangen van de diverse geledingen bij de ontwikkeling van het onderwijskundige, organisatorische en personele beleid. Het overleg met de medezeggenschapsraad wordt namens het bevoegd gezag gevoerd door de algemeen directeur Voortgezet Onderwijs Veghel en de locatiedirecteur van de school. In het reglement van de raad is nauwkeurig aangegeven welke aangelegenheden aan de raad moeten worden voorgelegd en in welke gevallen het daarbij gaat om advies- dan wel instemmingsrecht. 

De leden van de personeelsraad (zie hieronder) zijn tevens lid van de medezeggenschapsraad.
Willem Timmers (secretaris) wtimmers@zwijsencollege.nl 
Thijs Brands tbrands@zwijsencollege.nl  
Paul van Gogh pvangogh@zwijsencollege.nl
Rob Groenemans rgroenemans@zwijsencollege.nl 
Leander Rath lrath@zwijsencollege.nl 
Mike Reniers mreniers@zwijsencollege.nl

De ouders/verzorgers die zitting hebben in de medezeggenschapsraad zijn mevrouw Hertoghs en de heer Zoete. 
Alle leden van de Oudergeleding van de MR hebben tevens zitting in de Ouderraad (OR). De OR is bereikbaar via orzwijsen@gmail.com

De volgende leerlingen hebben zitting in de medezeggenschapsraad: Roos Gloudemans (voorzitter), Robin Heesakkers (secretaris) en Daniël van Uden.

Het centrale e-mailadres van de MR is: medezeggenschapsraad@zwijsencollege.nl