Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad van de school, waarin de ouders/verzorgers, leerlingen en medewerkers zijn vertegenwoordigd, bewaakt en behartigt de belangen van de diverse geledingen bij de ontwikkeling van het onderwijskundige, organisatorische en personele beleid. Het overleg met de medezeggenschapsraad wordt namens het bevoegd gezag gevoerd door de algemeen directeur Voortgezet Onderwijs Veghel en de directeur van de school. In het reglement van de raad is nauwkeurig aangegeven welke aangelegenheden aan de raad moeten worden voorgelegd en in welke gevallen het daarbij gaat om advies- dan wel instemmingsrecht. 
De leden van de personeelsraad (zie hieronder) zijn tevens lid van de medezeggenschapsraad.

Jos Krijnen (voorzitter PR) jkrijnen@zwijsencollege.nl 
Willem Timmers (secretaris PR) wtimmers@zwijsencollege.nl  
Paul van Gogh (lid PR) pvangogh@zwijsencollege.nl
Rob Groenemans (lid PR) rgroenemans@zwijsencollege.nl 
Leander Rath (lid PR) lrath@zwijsencollege.nl 
Mike Reniers (lid PR) mreniers@zwijsencollege.nl

De ouders/verzorgers die zitting hebben in de medezeggenschapsraad zijn mevrouw Hertoghs, de heer Zoete en de heer Elbertse.

Alle leden van de Oudergeleding van de MR hebben tevens zitting in de Ouderraad (OR). De OR is bereikbaar via orzwijsen@gmail.com

De volgende leerlingen hebben zitting in de medezeggenschapsraad:

Roos Gloudemans: roos.gloudemans@zwijsencollege.org
Hafssa Makhtari: hafssa.makhtari@zwijsencollege.org
Neeltje Donkers: neeltje.donkers@zwijsencollege.org

 

Het centrale emailadres van de MR is: medezeggenschapsraad@zwijsencollege.nl