Passend onderwijs

Samenwerkingsverband

Onze school maakt deel uit van Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 30.06 (SWV VO 30.06). 
In het kader van Passend Onderwijs heeft het samenwerkingsverband als doel en opdracht om in haar regio een dekkend zorgaanbod te organiseren, zodat alle leerlingen hun schoolloopbaan afsluiten met een diploma of, indien dit niet mogelijk blijkt, leerlingen voor te bereiden op een arbeidsplaats in de regio.
Het samenwerkingsverband stelt zich ten doel de beschikbaar gestelde middelen aan te wenden voor de ontwikkeling en uitvoering van gezamenlijk regionaal zorgbeleid en biedt vanuit die middelen ondersteuning aan de leerlingenzorg op onze school. Nadere informatie is te vinden op de website van het SWV VO: http://swvvo3006.nl/

Handreiking medezeggenschapsraad en schoolondersteuningsprofiel.

Schoolondersteuningsprofiel.